Modellering van wadvogels in het Waddengebied:

  • Het model WADMAP (“Wader Area Diet by Modelling Available Prey”) wordt gebruikt door het SOVON voor het monitoren van de wadvogels in verband met mogelijke effecten van de bodemdaling door gaswinning.
  • WEBTICS is een foerageer model van Scholeksters dat is gebruikt voor het schatten van de effceten van visserij en bodemdaling.

Ecological modelling of waders in the Wadden Sea:

  • The model WADMAP (“Wader Area Diet by Modelling Available Prey”) is currently used by SOVON to quantify the resources available to wader birds.
  • WEBTICS is a model of foraging Oystercatchers which has been used to estimate effects of fishery and soil subsidence.